2018-04-02 KBRC Seminar (Daniel Tsang, Longbin Huang, Ming Zhang)